Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre kozmetický salón – FREA Cosmetics

 Reklamačný poriadok upravuje postup pri vybavovaní reklamácie.

 Zodpovedný vedúci: Eva Martoniková, Cottbuská 1368/11, 040 23 Košice

Prevádzka:

FREA Cosmetics, Hroncova 5, 1.p.,  040 01 Košice

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, ( kozmetické služby ) musí mať platné živnostenské oprávnenie.

  2. Pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytovaná služba spĺňala požiadavky zákazníka.

  3. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov.

  4. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služby.

 1. Povinnosť prevádzky

  1. vykonávať požadovanú službu zodpovedne podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich konkrétnemu pracovnému úkonu a to s materiálmi ,ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU.

 1. vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.

  1. pred úkonom oboznámiť zákazníka s kontraindikáciami a následnou domácou starostlivosťou po ošetrení.

 

 1. Podmienky pre uplatnenie reklamácie

  1. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s kontraindikáciami. 

  2. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať kozmetičku na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby ( jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, onkologické ochorenie či ochorenie štítnej žľazy a podobne ). Ak tak neurobí, stráca nárok na kladné vybavenie reklamácie.

  3. Pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce ale aj za chybu, ktorá sa vyskytne u zákazníka neskôr.

  4. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak zákazník naďalej trvá na poskytnutí služby, pracovník nezodpovedá na negatívny výsledok poskytnutej služby a zákazník stráca nárok na reklamáciu, alebo pracovník môže takúto službu zákazníkovi odmietnuť poskytnúť.

  5. Nedodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia za nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce. 

  6. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka. 

  7. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

  8. Službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu.

  9. Vybavenie reklamácie zo zákona nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

  10. Platnosť darčekových poukazov je nutné dodržať, ich platnosť sa nepredlžuje. Po uplynutí doby platnosti darčekového poukazu zákazník stráca nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z darčekového poukazu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za darčekový poukaz. Hodnota darčekového poukazu ani jeho časť nemôže byť vyplatená v hotovosti a nie je možné ho ani vrátiť. V prípade straty nemôže byť poukaz nijako nahradený, doklad o kúpe sa neakceptuje ako náhrada. Darčekový poukaz je možné využiť iba na služby poskytované salónom, nie je možné ho použiť na nákup tovaru.